BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Fundats for Stiftelsen Sorø Akademi

Tillæg til fundats for Stiftelsen Sorø Akademi.

I tilslutning til fundats af 31. maj 1586 med senere ændringer og tilføjelser, senest af 11. juni 2015, oprettes følgende fundatstillæg:

§ 1

Stiftelsen Sorø Akademi er en fond med hjemsted i Sorø kommune.

Fondens grundkapital er på kr. 135.300.000,-

§ 2

Stiftelsens hovedformål er at drive Sorø Akademis Skole samt at varetage Stiftelsens forpligtelser som ejer af Sorø Kirke og dertil hørende to kirkegårde.

I forbindelse hermed påhviler det Stiftelsen

at drive Akademihaven, Idrætsanlægget og Sorø Akademis Bibliotek mv.,

at vedligeholde og bevare Stiftelsens fredede og bevaringsværdige bygninger, herunder bygninger til eller forbeholdt særlige formål,

at sikre helheden af Akademihaven og de omgivende naturområder mv.,

at bevare godset som en samlet ejendom og som et led i det omgivende miljø

og

at værne om stedets særpræg og om de historiske og kulturelle minder.

Stiftelsen kan for at fremme disse formål yde støtte til institutioner og foreninger mv.

§ 3

I henhold til aftale af 11. januar 1960 (Bestemmelser om Stiftelsen Sorø Akademi) drives Sorø Akademis Skole for tiden af staten.

Såfremt driftsforholdene tillader det, kan Stiftelsen beslutte at lade skolen overgå til privat drift med statstilskud efter de gældende regler, for tiden lovbekendtgørelse nr. 659 af 25. oktober 1988 jf. lov nr. 411 af 6. juni 1991.
Stiftelsen kan i stedet beslutte at lade skolen drive som amtskommunalt gymnasium, såfremt en tilfredsstillende aftale herom kan indgås.

§ 4

Stiftelsen ledes af en bestyrelse på fem personer, hvoraf de fire udpeges af bestyrelsen for fire år ad gangen og skal bl.a. repræsentere erhvervsmæssig erfaring med hensyn til skov- og godsdrift samt ejendoms- og formueforvaltning.

Endvidere bør et medlem være en fremtrædende jurist, f.eks. en højesteretsdommer.

Rektor for Sorø Akademis Skole er født medlem af bestyrelsen.

Der kan tillægges bestyrelsens medlemmer honorar i overensstemmelse med gældende regler, for tiden lov om erhvervsdrivende fonde § 19.

§ 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Beslutning om ophævelse, ændring eller tilføjelser til nærværende fundatstillæg kan dog kun træffes, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved andre beslutninger af væsentlig betydning for Stiftelsen, f.eks. beslutninger om Stiftelsens ophør eller ændringer i eller tilføjelser til fundatsen, kræver dog ¾’s flertal.

§ 6

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Stiftelsen og er ansvarlig for forvaltning af Stiftelsens midler, herunder gods- og skovdriften.

§ 7

Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør (administrator), der skal varetage den samlede ledelse af Stiftelsens daglige virksomhed.

§ 8

Bestyrelsen tegnes af formanden og direktøren i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 9

Stiftelsens regnskabsår er kalenderåret.

Stiftelsens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor og skal indsendes til fondsmyndighedernes godkendelse senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 10

Fundatstillægget træder i kraft 16. april 2020.

Tillæg til fundats for Stiftelsen Sorø Akademi af 11. juni 2015 ophæves samtidig med, at dette fundatstillæg træder i kraft den 16. april 2020.

Stiftelsen Sorø Akademi, den 16. april 2020


Johan Nicolaj Flach de Neergaard

Lars Grønborg Eskesen

Vibeke Rønne

Kristian Jacobsen

Christian Clausen