BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b

Stiftelsen Sorø Akademis uddelingsformål afgrænses i fundatsens § 2, som har følgende ordlyd:

Stiftelsens hovedformål er at drive Sorø Akademis Skole samt at varetage Stiftelsens forpligtelser som ejer af Sorø Kirke og dertil hørende to kirkegårde.

I forbindelse hermed påhviler det Stiftelsen

  • at drive Akademihaven, Idrætsanlægget og Sorø Akademis Bibliotek m.v.
  • at vedligeholde og bevare Stiftelsens fredede og bevaringsværdige bygninger, herunder bygninger til eller forbeholdt særlige formål.
  • at sikre helheden af Akademihaven og de omgivende naturområder m.v.
  • at bevare godset som en samlet ejendom og som et led i det omgivende miljø.
  • at værne om stedets særpræg og om de historiske og kulturelle minder.

Stiftelsen kan for at fremme disse formål yde støtte til institutioner og foreninger m.v.

Omkostninger, der kan henføres til Stiftelsen Sorø Akademis formål i henhold til fundatsen, men afholdes som en integreret del af den daglige drift, betegnes ”fundatsomkostninger”. Typiske eksempler er drift af Akademihaven, Sorø Klosterkirke og diverse småopgaver for Sorø Akademis Skole.

Som supplement hertil fortages ”eksterne uddelinger” inden for fundatsens formål. Disse uddeles på baggrund af konkrete ansøgninger og ofte på baggrund af en egentlig bestyrelsesbehandling.

Herunder følger den lovpligtige redegørelse for fondens uddelingspolitik for de enkelte regnskabsår: